بسیاری ازجوانان غیر اروپائی خواهان تحصیل دردانشگاه های آلمان هستند.تحصیل درآلمان اما مستلزم پیش شرط هایی است که توجه به آنها ضروری است.این نوشتار در برگیرنده برخی اطلاعات برای خواستاران تحصیل درآلمان می باشد . بدیهی است که این نوشتار کامل ودر برگیرنده تمام جزئیات نیست .طبق قوانین آلمان و بر اساس بند ۱۶ قانون…

© 2015 KANZLEI WANAKI

logo-footer